Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

1853 b3b8 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagarter garter
6121 3e1d 500
Reposted fromhrafn hrafn viamanxx manxx
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viaanastasie anastasie
9115 3025 500
Reposted fromenn0 enn0 viaszpaqus szpaqus
6057 116e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viacygi-chan cygi-chan
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialovemyself lovemyself
1435 ea04 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeeper deeper
2973 282a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
3349 ef22 500
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami

January 20 2020

7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaxkseoul blaxkseoul
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl