Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

1666 8443 500
Peaky Blinders (2013 - )
2348 f2ca 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 15 2017

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viayouaresonaive youaresonaive
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viayouaresonaive youaresonaive
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaretro-girl retro-girl
4365 82c3

August 05 2017

3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouaresonaive youaresonaive
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouaresonaive youaresonaive
5929 9956
Reposted frombanitka banitka viayouaresonaive youaresonaive
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viayouaresonaive youaresonaive
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl