Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

9009 1b28
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
1799 1e9a 500

Street in Positano, Italy.

If you come at four in the afternoon, I’ll begin to be happy by three. The closer it gets to four, the happier I’ll feel. By four, I’ll be all excited and worried; I’ll discover what it costs to be happy.
— Antoine de Saint-Exupéry, „The Little Prince”
Reposted fromverronique verronique viamyceline myceline
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamyceline myceline
4328 785a 500
Reposted fromWicher Wicher viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatobecontinued tobecontinued
5605 98ed 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

June 12 2018

2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice viakeithpeligro keithpeligro
Reposted fromFlau Flau viakeithpeligro keithpeligro
2725 85ad 500
0991 4d1f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakeithpeligro keithpeligro
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
Drodzy Panowie, z nami - kobietami po przejściach - po prostu już tak jest. Nasza psychika jest wprost przystosowana do stwarzania wyimaginowanych problemów. To coś w rodzaju systemu obronnego organizmu przed emocjonalnym zniszczeniem. Znacznie mniej boimy się spodziewanego, stąd te wszystkie domysły, zmyślone historie i nagła karuzela uczuć. Uwierzcie mi, że naprawdę potraficie to zatrzymać. Nie ma potrzeby byśmy przechodzili przez to razem. Czasem wystarczy nas w takiej chwili przytulić i przypomnieć jak bardzo nas kochacie, a czasem zwykłe buzi w czubek czoła to wszystko trzeba potrzeba.
— Alisa Ana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl