Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1711 4358 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viavideogames videogames
5568 b4db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamomost momost
6381 380d 500
Reposted fromturquoise turquoise viakatastrofo katastrofo
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viate-quiero te-quiero
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viaciarka ciarka
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie
9650 5075
Reposted fromkarahippie karahippie
8992 b4af
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
7870 4538
Reposted fromusual usual viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Reposted frombluuu bluuu
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy vialittlefool littlefool
3692 d584 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl