Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
— about last night
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viamesoute mesoute
chcę mieć jutro dobry dzień.
Reposted fromlabellavita labellavita viafreeway freeway
3399 7715
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viafreeway freeway
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viafreeway freeway


otter space
7278 f906 500
Reposted fromzciach zciach viaorangeugarte orangeugarte
6648 631a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreeway freeway
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viafreeway freeway

October 16 2018

8477 7e71
Reposted fromsilence89 silence89 viaikari ikari

October 15 2018

9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaeazyi eazyi
5230 3aa9 500
Reposted fromNanutka Nanutka viaCannonball Cannonball


Plague Doctor
2214 b0e8 500
1216 1441
Reposted fromamilak amilak viajestemdeszczem jestemdeszczem

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viatutus tutus
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl