Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

8256 9e43 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 15 2019

It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you.
— Leon Brown
Reposted fromhwaiting hwaiting
Just because things could have been different doesn’t mean they would have be better. Remember that.
Reposted fromhwaiting hwaiting
Reposted fromshakeme shakeme viafou fou
8893 57f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Reposted frommessedup messedup viaantamariel antamariel
8295 8111 500
Reposted frommoai moai viafou fou
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viaantamariel antamariel

April 26 2019

5541 a887
Reposted fromtwice twice viayouaresonaive youaresonaive
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
8240 40cf 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
Czy życie musi być tak cholernie złośliwe?
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
2258 3e5a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Reposted frombluuu bluuu

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl