Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

4276 e678
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Reposted fromiminlove iminlove vianiskowo niskowo
2927 b20d
Reposted fromtichga tichga viaverdantforce verdantforce
7948 56c6 500
Reposted from1911 1911 vianiskowo niskowo
0655 b4cd
Reposted fromfungi fungi viaverdantforce verdantforce
9513 925a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabitner bitner
2263 0e50
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
8631 9e13 500
Reposted fromfungi fungi viaverdantforce verdantforce
Reposted fromshakeme shakeme viaverdantforce verdantforce

September 08 2019

Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrux crux
9467 9296 500
Reposted fromFlau Flau vianitrovent nitrovent
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
Dni mogą trwać dwadzieścia cztery godziny, ale czasami wydaje mi się, że przejście jednego jest równie niemożliwe jak zdobycie Everest.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvincible invincible

August 30 2019

Reposted fromshakeme shakeme
5989 156e 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa viaTheEvexe TheEvexe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl