Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viayouaresonaive youaresonaive
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
Reposted fromshakeme shakeme viacalvados calvados
8702 be02
Reposted fromsoftboi softboi vialightyears lightyears
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viamuchless muchless
Kiedyś będzie pieknie, kurwa. Przepięknie będzie.
— .
Reposted fromzoou zoou viamuchless muchless
Ktoś, kto powiedział, że czas goi wszystkie rany, jest kłamcą... Czas pozwala jedynie nauczyć się najpierw przetrwać, a potem żyć z tymi ranami. Ale każdego ranka, natychmiast po otwarciu oczu czuje się te rany. I zawsze, do ostatniej chwili życia będzie się czuło obecną nieobecność. Od niej można uciekać, ale nie można uciec...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless
8291 93e1
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
6364 cc65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza

October 03 2019

Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą. Nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J. L. Wiśniewski, D. Wellman "Arytmia uczuć"
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
8503 b270
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
4691 81b8
Reposted fromolbaria olbaria viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
Reposted fromfelicka felicka
Na razie mam zamiar zostawić mężczyzn w spokoju, bo wreszcie zdałam sobie sprawę, że naprawdę nic chcę się nimi opiekować, a tylko to umiem. Dzięki mężczyznom po prostu nie musiałam się zajmować sobą. Teraz uczę się kochać samą siebie, dla odmiany dbać o własne dobro i nie pozwalać, żeby ktoś mi w tym przeszkadzał - a oni właśnie przeszkadzali. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl