Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viaForestMan ForestMan
4580 1ab1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
Najtrudniejsze są poranki, a mamy 
poniedziałek, co oznacza początek 
wszystkich niedoli.
— Jakobe Mansztajn
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

July 14 2019

6771 6ee7
Reposted fromZircon Zircon viablackheartgirl blackheartgirl
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać – zanim się wszystko ułoży.
— Tove Jansson
Reposted fromaleander aleander viatojapaula tojapaula
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viaday11shadow day11shadow
Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaglamorous glamorous
Reposted frompsychedelix psychedelix viaaisajo aisajo
9770 aa6f

kynen:

Bless whoever looked at a picture of two mountains and thought of this.

4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viarudosci rudosci
0283 ed5c
Reposted fromthedogs thedogs viarudosci rudosci
9926 d7c0 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viadesperateee desperateee

July 12 2019

0350 5943 500
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
2709 370f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl